უკანონო მოხმარება

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანვრის N101 დადგენილების „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 8-ე თავის 18-ე მუხლის, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2010 წლის 14 აპრილის N 1–1/525 ბრძანების "გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები“-ს დამტკიცების თაობაზე 8-ე თავის 21-ე მუხლის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის N12 დადგენილების 6-ე მუხლის საფუძველზე გაცნობებთ, რომ კატეგორიულად აკრძალულია: ნებისმიერი ხელსაწყოთი და მეთოდით ბუნებრივი გაზის დატაცება: გაზის მრიცხველზე ლუქის ახსნა, მრიცხველზე ანათვალის ჩამოყრის მცდელობა;


Wildcard SSL